Služby

Zajištění pomoci s testováním zaměstnanců odborným týmem, včetně testování vykázané na ZP

Rádi Vám pomůžeme zajistit testování přímo u Vás ve firmě, pokud máte o službu zájem, kontaktujte nás na testy@markmed.cz

O testování ve firmách: 

Podle platných opatření zaměstnavatelé nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance (za zaměstnance jsou považováni i přidělení agenturní zaměstnanci a dále i  další osoby, které na základě jiného vztahu než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci), který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Zaměstnanec je povinen se takovému testování podrobit, pokud se na něj nebude vztahovat jedna z níže uvedených výjimek:

- zaměstnanci pracující formou home office a nedostavující se na pracoviště (testováni musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili)

- osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19,

- osoby s certifikátem MZdr  o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.

 

Pokud bude zaměstnanec v 7 dnech následujících po termínu testování vyhlášeném zaměstnavatelem vykonávat práci výlučně na jiném pracovišti zaměstnavatele, než na kterém je organizováno testování, je zaměstnavatel povinen umožnit takovému zaměstnanci (s výjimkou zaměstnance na home office), aby se podrobil testu mimo pracoviště zaměstnavatele.

Testování je možné zajistit také:

- Antigenní testování ve firmě bude prováděno prostřednictvím firemního závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb).

- Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování zaměstnanců přímo v provozovně firmy.

- Testování mimo prostory firmy ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center

- Testování mimo prostory firmy v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování (tzv. sekundární síť)

 

Dodávka antigenních testů s udělenou vyjímkou pro sebetestování do firem

pošlete nám poptávku na testy@markmed.cz